Regulaminy imprezy masowej

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych (z późniejszymi  zmianami) postanawia co następuje:

Rozdział 1

Zakres obowiązywania

§1

 1. Wprowadza się „Regulamin imprezy masowej” zwany dalej regulaminem.
 2. Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej, zorganizowanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych  na terenie MORiS _ Ośrodek Sportów Wodnych Łąka ul. Piotra Skargi 44  w związku z imprezą masową :  „ŻUBROWISKO 2019” zwanej dalej imprezą.
 3. Organizatorem imprezy jest Powiat Pszczyński z siedzibą w Pszczynie, ul. # Maja 10, NIP: 638 180 00 82 , zwany dalej Organizatorem imprezy
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa  i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
  • wstęp osoby na imprezę
  • obowiązki uczestnika imprezy
  • zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować
  • prawa uczestnika imprezy
  • zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.
 6. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

 

Rozdział II

Wstęp na imprezę

§2

 1. pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służby porządkowej oraz informacyjnej odpowiednio oznakowanych w tym w identyfikator wydany przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Staży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów.
 2. Do wejścia na teren imprezy masowej uprawniają imienne opisane, zgodnie z wymogami cyt. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, dokumenty wystawione przez organizatora imprezy, tj.:
  • bilet jednokrotnego wstępu na imprezę
  • zaproszenie lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnione osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 , nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży. Mogą one być oddane do organizatora imprezy, który w uzasadnionych okolicznościach - zwraca pieniądze w odpowiedniej kwocie.

 

§3

Na teren imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba która ukończyła 13 lat, posiadająca ważny dokument uprawniający do wejścia, o którym mowa w §2 ust.2 regulaminu oraz osoba która:

 1. jest trzeźwa
 2. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie
 3. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy
 4. gdy nie ukończyła 13 roku życia – pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy

§4

 1.  Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  • posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do wejścia na teren imprezy ;
  • zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren imprezy;
  • zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień regulaminów obiektu i imprezy masowej;
  • stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej , Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
 2. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy są zobowiązani, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 1, zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową

 

Rozdział IV

Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

§5

 

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:
  1. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
   • broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
   • materiałów wybuchowych;
   • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
   • różnego rodzaju noży, pałek ( w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk  itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli, itp.,
   • wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
   • urządzeń laserowych;
   • butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału;
  2. przedmiotów, które można wykorzystać do:
   • zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwieniem lub utrudnieniem jej identyfikacji;
   • wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym
  3. środków i napojów:
   • alkoholowych (niezakupionych na terenie imprezy)
   • odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie
 2. Zabrania się uczestnikom imprezy:
  1. używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
  2. używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, w tym określonych w załączniku do niniejszego regulaminu;
  3. nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
  4. rzucania przedmiotami;
  5. spożywania alkoholu (niezakupionego na terenie imprezy), środków odurzających lub psychotropowych;
  6. ciągłego stania w sektorach z miejscami do siedzenia
  7. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  8. wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
  9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  10. zaśmiecania terenu imprezy masowej
  11. niszczenia infrastruktury imprezy masowej;
  12. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejścia oraz dróg ewakuacyjnych.
 3. Zabrania się, bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
 4. Odmawia się wstępu i przebywania na imprezie osobom, które:
  1. nie posiadają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie imprezy
  2. nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgodnie z cyt. Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych tj. w zakresie:
   • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej
   • legitymowania w celu ustalenia tożsamości
   • przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
  3. nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu lub imprezy;
  4. są pod widocznym działaniem:
   • alkoholu
   • środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie
  5. nie ukończyły 13 roku życia – bez pełnoletniego opiekuna;
  6. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej imprezy
  7. są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie
  8. posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści prawem zabronione, w tym nawołujące do nienawiści rasowej religijnej lub innej, w tym określone w załączniku do regulaminu;
  9. są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym:
   • zakazu wstępu na imprezę masową
   • zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych , wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 5. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności : sceny, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska i imprezy masowej, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju, oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp maja wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy.

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy

§6

 1. Uczestnik ma prawo:
  1. przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących , zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem
  3. do informacji o:
   • umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych
   • udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze
  4. korzystać z urządzeń , w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
  5. korzystać z pomocy medycznej
 2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
  1. zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
  2. składania skarg,
  3. żądania od organizatora imprezy zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na teren imprezy w sytuacji przez niego niezawinionej.

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

§7

Organizator oświadcza, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy jest organizator imprezy (dalej ADO);
 2. Uczestnikom imprezy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,  ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a jeżeli udzielili zgodę na przetwarzanie danych to mają również prawo do cofnięcia udzielonej zgody i do usunięcia danach, a prawa te mogą wykonywać kontaktując się z ADO mailowo pod adresem email:powiat@powiat.pszczyna.pl;
 3. Administrator informuje, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w razie potrzeby można się skontaktować pod adresem email: iod@powiat.pszczyna.pl;
 4. Dane osobowe uczestników imprezy są przetwarzane w celu organizacji, utrwalania oraz relacjonowania imprezy masowej, a także celem realizacji obowiązków publicznoprawnych, w tym dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania, a nadto ewentualnego dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń ADO, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c), d) i f) oraz zgodnie z pozostałą treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO), a jeżeli uczestnicy udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Ponadto dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane są w oparciu o przepisy Rozdziału 7 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504, ze zm.) oraz w zakresie wykorzystania wizerunku uczestników jako elementu całości odbywającej się imprezy w oparciu o art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 6 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 5. dane mogą być przekazywane przez ADO firmom świadczącym na rzecz ADO usługi związane z ochroną imprezy, służbom ratowniczym i służbom porządkowym, firmom świadczącym usługi pocztowe, firmom świadczącym na rzecz ADO usługi IT, w tym usługi hostingowe, osobom do tego upoważnionym, w zakresie koniecznym do organizacji imprezy, firmom świadczącym na rzecz ADO usługi prawne, księgowe oraz kadrowe, a także uprawnionym organom publicznym, jeżeli wystąpią zgodnie z prawem o przekazanie danych osobowych uczestników imprezy;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a także nie będą wykorzystywane w celach profilowania w rozumieniu RODO;
 7. dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązków publiczno-prawnych ADO;
 8. uczestnik imprezy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. podanie danych osobowych, w tym w szczególności wizerunku jest dobrowolne, jednocześnie konieczne celem organizacji imprezy masowej i brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wstępu na imprezę.

 
Rozdział VII

Przepisy końcowe

§8

 1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie( Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 luty 1994 z późn. zmianami Rozdział 10 Art. 81. ) na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemna zgodą organizatora imprezy.
 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów imprez, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione bilety wstępu.

 

§9

 1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na imprezę.
 2. Za naruszenie postanowień regulaminu obiektu lub imprezy może zostać nałożony na uczestnika imprezy tzw.  zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w cyt. Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

§10

 1. Przebieg imprezy podlega rejestracji przez jej organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane prokuratorowi rejonowemu lub Policji – w razie potrzeby z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 3. Zapis z rejestracji imprezy jest przechowywany przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia imprezy – po tym czasie podlega komisyjnemu zniszczeniu, z czego sporządzany jest protokół.

§11

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do:

 1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
 2. unieważnienia, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na halę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

                                                                                                                                  

 

Regulamin udostępniony będzie:

 • na wszystkich bramach wejściowych
 • do wglądu u Kierownika ds. bezpieczeństwa

 

Regulamin imprezy masowej Żubrowisko 2019 (pdf)